visie-2

Veel gestelde vragen

 Waarom hebben jullie geen aansluiting gezocht bij andere ‘groene’ politieke partijen? 

Omdat de andere partijen bij deze gemeenteraadsverkiezingen niet groen genoeg zijn. LochemGroen! is de enige partij die het lokale en groene verbindt. Die weet wat er in de gemeente speelt, en geen genoegen neemt met halve maatregelen. Landelijk is er een sterk diervriendelijk en groen geluid, maar in de lokale politiek ontbreekt dat nog in de gemeente Lochem. Voor iedereen die de komende vier jaar wil meewerken aan de verandering die nodig is om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan: stem bij deze gemeenteraadsverkiezingen op ons.  

Zorgt weer een nieuwe lokale partij niet voor nog meer versplintering? 

Ja, en dat is prima. Meerstemmigheid hoort bij een democratie en in de gemeenteraad zijn inhoudelijke verschillen juist goed om het debat scherp te houden. Bovendien blijken in de politieke praktijk gevestigde partijen ook te versplinteren, of te verdwijnen. Ook lokaal zijn de inhoudelijke verschillen groot, en in Lochem ontbrak het juist aan een sterk lokaal èn groen geluid. Kortom: LochemGroen! is een noodzakelijke aanvulling op zowel de bestaande lokale partijen als de landelijke politieke partijen. En als iedereen op LochemGroen! stemt is er van versplintering helemaal geen sprake natuurlijk. 

Dus LochemGroen! is een lokale ‘one-issue’ partij? 

Nou, nee. LochemGroen! heeft een visie op alle onderwerpen in de gemeente, maar een helder uitgangspunt: we gaan niet voor de winst op de korte termijn, maar kijken naar de brede impact van besluiten op alle inwoners, ook van de volgende generaties. Als je onze standpunten en ons verkiezingsprogramma leest weet je duidelijk wat onze lijn is, en we houden die consequent vast.  

Op hoeveel zetels rekenen jullie? 

Dat konden er meer worden dan we nu denken. Lochem is natuurlijk een groene gemeente en de betrokkenheid bij het landschap en de natuur van inwoners is heel groot. Iedereen wil hier wonen vanwege de ruimte en de natuur, of woont hier al generaties en heeft die natuur hard achteruit zien gaan. En juist die natuurliefhebbers maken zich zorgen over bomenkap, de uitputting van de bodem en de verslechtering van het grondwater en willen dat de gemeente daar echt wat aan gaat doen. Of je nu in een dorpskern woont of op het platteland: we krijgen vanuit de hele gemeente steun, dus die paar zetels zitten er zeker in. 

Willen jullie ook in het college? 

De afgelopen vier jaar is duidelijk geworden dat een college met politieke partijen die geen groen hart hebben niet genoeg kan doen, anders was LochemGroen! niet nodig geweest. Als je de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt wil je een veel ambitieuzer en sterker beleid op dit gebied. Dus ja: LochemGroen! wil graag in een college dat onze speerpunten overneemt – en met harde afspraken over de uitvoering. Alleen groene woorden tellen niet. 

Wil LochemGroen! alle boeren uit Lochem verjagen? 

Natuurlijk niet, want LochemGroen! is er voor iedereen. Het landbouwbeleid wordt grotendeels bepaald door Europa, en daarna door de landelijke politiek. Als gemeente heb je daar maar beperkt invloed op, maar kan je wel zorgen dat boeren in Lochem een realistisch toekomstperspectief krijgen. En daar hoort eerlijkheid bij: volgens LochemGroen! is er inderdaad geen ruimte in de gemeente voor grootschalige intensieve veeteelt voor de export, waarbij stikstof en mest achterblijft in de gemeente, en boeren weinig verdienen. Als gemeente kan je echt helpen bij de omschakeling naar natuur-inclusieve landbouw, voor de lokale markt.

Is LochemGroen! voor of tegen windmolens?

Die vraag is te simpel gesteld. Voor LochemGroen! zijn drie dingen belangrijk bij het plaatsen van windmolens: overleg met omwonenden over de plaatsing, een goede inpassing in het landschap met zo min mogelijk natuurschade, èn dat omwonenden mee kunnen profiteren van de opbrengsten.

We vinden dat alles wat mogelijk is, ook op gemeenteniveau, gedaan moet worden om Lochem in 2030 energie-neutraal te maken. Windmolens zien we daarbij als een noodzakelijke, maar ook tijdelijke oplossing, tot er nieuwe technieken ontwikkeld zijn die geen horizonvervuiling geven. Daarom streeft LochemGroen! naar vergunningen voor maximaal 30 jaar, met borging voor het milieuvriendelijk slopen en recyclen van de molens. Daarnaast moeten ze - om overlast zoveel mogelijk te beperken - geclusterd staan, met een zo hoog mogelijke tiplaagte om de omringende natuur zo min mogelijk te verstoren. We kijken naar zo goed mogelijke inpassing in het landschap. Ze moeten worden omgeven door een groot gebied voor natuurontwikkeling. De geluidsoverlast voor omwonenden moet acceptabel zijn, ruim onder de norm. De molens worden stilgezet als er hinderlijke slagschaduwen ontstaan of vogels vermorzeld dreigen te worden. Omwonenden profiteren financieel van de aanwezigheid van de windmolens. Het snel beperken van de opwarming van de Aarde is te belangrijk om niet alles te doen wat mogelijk is.

Lees hier meer hoe dit standpunt past in onze visie op energie en klimaat.

 

Wie betaalt jullie campagne? 

Goede ideeën verspreiden zichzelf, maar uiteraard is er geld nodig zodat die ideeën ook worden gedeeld. Een aantal betrokken inwoners heeft geld bij elkaar gelegd om LochemGroen! op te starten, en al het geld gaat naar de campagne. We zijn allemaal vrijwilligers die hetzelfde doel nastreven: een groener, schoner en biodiverser Lochem maken voor volgende generaties. 

Hoe kan ik meehelpen? 

Je helpt ons al door te laten weten dat je dit hebt gelezen, en wat je er van vond (ook als je het helemaal niets vond!). Neem gerust contact op. Heb je ideeën voor het programma, wil je lid worden of wil je helpen met campagne voeren zoals helpen met flyers uitdelen? Laat het ons weten. Loop je ergens tegenaan in de gemeente? Stuur een berichtje.