Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

2. Energie en klimaat

LochemGroen! is voor een snelle echt groene energietransitie, met als uitgangspunten besparing, een decentrale aanpak met draagvlak, èn durf. Lochem is energieneutraal in 2030 en dat kan met forse besparingen op energie, door grootgebruikers en inwoners. Dus veel beter isoleren, minder vaak de auto pakken en minder vlees eten. We stimuleren lokale initiatieven, waarbij de energie van de gemeenschap is en naar degemeenschap gaat. Want het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

We stimuleren isoleren en het op andere manieren verminderen van het energiegebruik. Windmolens zien we als een noodzakelijke, maar ook tijdelijke oplossing, tot er nieuwe technieken ontwikkeld zijn die geen horizonvervuiling geven. Windmolens krijgen vergunningen voor maximaal 30 jaar, met borging voor het milieuvriendelijk slopen en recyclen van de molens. Daarnaast moeten ze - om overlast zoveel mogelijk te beperken - geclusterd staan, met een zo hoog mogelijke tiplaagte om de omringende
natuur zo min mogelijk te verstoren. We kijken naar zo goed mogelijke inpassing in het landschap. Ze worden omgeven door een groot gebied voor natuurontwikkeling. De geluidsoverlast voor omwonenden moet acceptabel zijn, ruim onder de norm. De molens worden stilgezet als er hinderlijke slagschaduwen ontstaan of vogels vermorzeld dreigen te worden. Omwonenden profiteren financieel van de aanwezigheid van de windmolens.

Mestvergisting (biogas) vinden we geen goed idee omdat het een schijnoplossing is. Het overschot aan mineralen blijft onverminderd groot terwijl de vernietiging van tropisch regenwoud voor veevoer doorgaat. Aardwarmte is alleen mogelijk als die geen bedreiging vormt voor het bodem- of drinkwater.
Andere alternatieven die interessant zijn om verder te onderzoeken zijn waterstof en waterenergie, als ze schoon worden geproduceerd.

Met bovenstaande plannen creëer je een win-win-win-win-win situatie: hernieuwbare energie opwekken, versterken van de natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie door de bufferende werking van de natuur,
vastleggen van CO2 in de vegetatie, en vergroten van de financiële mogelijkheden van omwonenden die geld krijgen om te isoleren of een zonnecollector aan te schaffen. LochemGroen! is voor het omschakelen
van aardgas naar echt groen geproduceerd waterstofgas.

Actiepunten

 • Overmatige en verstorende verlichting in het buitengebied wordt teruggedrongen en gaat ’s nachts uit. Bijvoorbeeld rondom recreatieparken en van bedrijfs- of particuliere terreinen. Donkerte ’s nachts, zeker in het buitengebied, is de norm.
 • De gemeente start een intensieve campagne voor energiebesparing en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. De kantine van de gemeente Lochem worden biologisch en standaard plantaardig.
 • Lichten van winkels en kantoren gaan uit tussen 23 uur en 7 uur. Industrieterreinen worden donker: de verlichting gaat uit.
 • Bij vervanging van openbare verlichting wordt de optie die de minste lichtvervuiling geeft gekozen.
 • In de wintermaanden blijven alle deuren van winkels in Lochem dicht om energie te besparen. Winkels open, maar deuren dicht.
 • Er komt een strenger reclamebeleid voor neonverlichting en verlichte displays, waarbij veel scherper wordt gelet op energiebesparing. We willen geen grote reclameborden langs de A1 bij Epse.
 • Duurzame energie opwekken met zonnepanelen op daken en kleine windmolens plus een aantal grote als geluidsoverlast kan worden ingedamd.
 • Bij de vestiging van nieuwe bedrijven in Lochem volgt een klimaat- en biodiversiteitstoets vanuit de gemeente. Er komt een ontmoedigingsbeleid voor bedrijven met een grote uitstoot of vervuilende activiteiten.
 • Er komen geen grote datacenters in gemeente Lochem.
 • Hogere energiekosten brengen veel inwoners in de problemen. De gemeente stimuleert het nemen van energiebesparendemaatregelen, met extra aandacht en subsidie voor lagere inkomens.
 • De gemeente verbiedt fossiele reclame in de openbare ruimte.
 • De gemeente start een hitte- en gezondheidsdialoog op basis van de hittekaart.
 • Nieuwe bedrijven worden verplicht zonnepanelen te plaatsen (mag ook in de wanden); handhaving en controle hierop worden verbeterd. Bedrijven dienen aan te tonen dat ze de minst mogelijke hoeveelheid energie en grondstoffen gebruiken.
 • De gemeente introduceert een aangescherpte zonneladder om te komen tot geschikte locaties voor zonnepanelen.
 • We stimuleren experimenten met kleine windmolens met slimmer design en zonnecollectoren in combinatie met grootschalige warmwateropslag.
 • Zonnepanelen worden zoveel mogelijk op of boven verharding geplaatst, dus op gebouwen en boven parkeerplaatsen en in fietspaden.
 • Zonnevelden komen alleen op weilanden die geen natuurwaarde hebben omdat er maar één soort gras groeit, of als schaduwdak boven groente- en fruitteelt met semitransparante panelen. Maximaal 40% van het oppervlakte is voor panelen en 60% voor natuurontwikkeling. Net als de windmolens moeten ook de zonnepanelen na 30 jaar gesloopt en gerecycled worden en ook
 • dat moet geborgd worden door verplichte afdracht in een fonds.
 • De gemeente gaat zich samen met het waterschap sterk maken voor het terugdringen van verdroging van de Achterhoek. De gemeente gaat actief het gesprek aan met waterschap en agrariërs over grondwaterverhoging en verbetering van het stuwbeheer in de winter om
 • verdroging van de gemeente te voorkomen. Er komt een brede bewustwordingscampagne om water in de gemeente vast te houden.
 • De gemeente gaat zich extra inspannen om bedrijven die vervuiling veroorzaken te controleren en versterkt de handhaving om milieuvervuiling te voorkomen.
 • De gemeente stimuleert het afvalruimen, en ruimt zelf afval op voordat er gemaaid wordt in bermen. Een maaikalender maakt inzichtelijk wanneer bermen worden gemaaid.
 • Er komt een verbod in de gemeente op het buitenshuis oplaten van ballonnen en strooien van confetti.
 • De gemeente Lochem wordt vuurwerkvrij en is op weg naar een verbod op carbidschieten door aantal en omvang vergunningen af te bouwen.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

Laposta Signup Basic foutmelding:
Connection error: Operation timed out after 15001 milliseconds with 0 bytes received
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram