Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

1. Het kan veel groener

1a. Milieu, biodiversiteit en klimaat

LochemGroen! gaat bij alle voorstellen en besluiten uit van de belangen
van natuur en klimaat. We kijken naar de invloed ervan op mens, dier
en natuur, op de lange termijn, met oog voor de unieke kansen voor de
gemeente Lochem. We zorgen voor meer leefruimte voor dieren en planten
en plaatsen onze belangen niet boven die van hen. We zien dat onze
belangen gelijk zijn: wat goed is voor onze omgeving is goed voor ons.
LochemGroen! gaat onze prachtige gemeente groener, biodiverser,
klimaatbestendiger, gezonder en mooier maken. Een biodiverse omgeving
levert zuurstof, schoon water, een vruchtbare bodem en vormt de basis
van het leven. Bij grote beslissingen over het Lochemse landschap tellen
de belangen van alle inwoners mee, en is het streven een biodivers,
natuurinclusief landschap. We willen dat de generaties na ons in een
veerkrachtige en schone gemeente kunnen leven; waar nog steeds
verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is te vinden.

Actiepunten

 • We zijn voor kruidenrijke bermen, tegen bomenkap (tenzij het nodig
  is voor biodiversiteit of veiligheid) en voor groene parkeerplaatsen,
  tuinen, daken, gevels, vleermuiskasten, etc.
 • Het ecologisch maai- en bermbeleid wordt veel beter uitgevoerd en
  gemonitord.
 • De gemeente gaat veel strikter handhaven wanneer gemeentelijke
  bermen onrechtmatig worden gemaaid.
 • De gemeente Lochem deelt jaarlijks de resultaten van haar biodiversiteitsplan
  met haar inwoners via bijvoorbeeld de Berkelbode.
 • De bestrijding van de eikenprocessierups wordt alleen 100% natuurlijk,
  met nestkasten voor vogels en aanplant waardoor natuurlijke vijanden
  van de rups kunnen gedijen.
 • Bladblazers verdwijnen uit de gemeente door goede voorlichting over
  de schadelijke gevolgen. Lochem omarmt de hark. Bladeren blijven
  liggen op alle daarvoor geschikte groenstroken, omdat dat goed is
  voor het bodemleven, egels en vogels.
 • Er komt standaard bodemverbetering bij aanplant van nieuwe bomen.
 • De gemeente geeft voorlichting over de schadelijke gevolgen van
  bepaalde machinale grondbewerkingen en ontmoedigt actief het
  gebruik van bestrijdingsmiddelen en onkruidverdelgers zoals RoundUp
  door particulieren en bedrijven.
 • Onze bomen mogen oud worden. Bomen die gekapt gaan worden en
  waarvoor vergunningen moeten worden aangevraagd, krijgen een
  zichtbare markering.
 • De gemeente versterkt de subsidies voor het aanplanten van heggen
  en natuurlijke afscheidingen.
 • Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en
  niet te verharden met tegels en steen. De gemeente Lochem sluit zich
  aan bij Operatie Steenbreek. Tegels eruit, groen er in.
 • Elk schoolplein in de gemeente Lochem wordt een groen schoolplein,
  de gemeente gaat actief scholen helpen bij de omschakeling, in
  samenwerking met leerlingen, scholen en omwonenden.
 • De gemeente geeft geen vergunningen voor activiteiten in natuurgebieden die
  verstoring veroorzaken voor plant en dier.
 • Er komt een verbod op crossen met motoren met verbrandingsmotoren
  op particulier terrein, ook buiten wedstrijdverband of
  trainingen.
 • Al het gemeentelijk groenbeheer in Lochem wordt biologisch. Circulus
  rapporteert elk jaar over de gebruikte methodes en in welke mate het
  groenbeheer de biodiversiteit in onze gemeente heeft vergroot.
 • Er komt een gemeenteloket voor biodiversiteit waar inwoners zich
  kunnen laten inspireren en voorlichten voor het vergroten van de
  biodiversiteit in hun omgeving en geholpen worden met subsidieaanvragen.
 • De gemeente neemt een ecoloog in dienst voor zowel de stad als het
  landelijk gebied. De ecoloog maakt plannen waarbij natuur, landschap,
  recreatie, water en cultuurhistorie in samenhang worden ontwikkeld
  met als doel de woon- en leef kwaliteit, gezondheid en welzijn te
  vergroten.
 • De gemeente stimuleert het terugwinnen van grondstoffen uit afval,
  o.a. door het plaatsen van meer glasbakken en het klantvriendelijker
  maken van afvalverzamelpunten zoals de milieustraten van Circulus.
  Het laten verbranden van goed recyclebare stoffen zoals gips wordt
  verboden.

1b. Een gezonde landbouw in Achterhoeks landschap.

LochemGroen! heeft een optimistische en realistische kijk op boeren
in onze gemeente. Landbouwers kunnen eerlijk, duurzaam voedsel
produceren zonder de bodem uit te putten. Kleinschalige natuurinclusieve
biologische landbouw met wissel- en strokenteelten met bloeiende
akkerranden is de toekomst. Waarbij bomen en hagen de velden omlijsten
die dankzij een gezonde bodem en schoon water bijdragen aan de
biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de gemeente. LochemGroen!
neemt het voortouw om boeren te ondersteunen om de overstap naar
kleinschalig en biologisch te maken en om geheel plantaardig te gaan
boeren.

Actiepunten

 • De gemeente geeft voorlichting over het natuurlijke gedrag en de
  behoeften van dieren.
 • Bij beslissingen over het landschap is biodiversiteit en kleinschaligheid
  het uitgangspunt.
 • De gemeente gaat de verdozing van het landschap door grote
  bedrijfspanden, schuren en loodsen tegen.
 • Voor het maaien wordt er eerst gecontroleerd op de aanwezigheid
  van (jonge) dieren in het weiland.
 • Monoculturen met Engels raaigras passen niet in de Achterhoek.
  In plaats daarvan willen we kruidenrijke graslanden.
 • De gemeente spant zich maximaal in om stalbranden tegen te gaan.
  Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt hier extra
  aandacht aan besteed.
 • Er komt ruimte voor dieren in het wild (vogels, reeën, hazen, vossen,
  insecten, etc.). Zij hebben recht op voedsel, schuil- en broedplekken
  en water.
 • Lochem wordt prikkeldraadvrij. Waar mogelijk wordt prikkeldraad
  vervangen voor natuurlijke afscheidingen zoals heggen en houtwallen.
  Dit verfraait het landschap, vergroot de biodiversiteit en is goed voor
  insecten en vogels.
 • Er komt een verbod op het gebruik van landbouwgif op gemeentelijke
  pachtgronden.
 • Boeren die overwegen te stoppen met hun bedrijf, krijgen van
  de gemeente uitgebreid advies over de mogelijkheid om nieuwe
  ontwikkelingen te ontplooien, voor een leefbaar en groen platteland.
 • Een aangepaste “rood‐voor‐rood” regeling met groene inpassing
  stimuleert bij nieuwe invullingen van oude stallen biodiversiteit,
  duurzaamheid, buitensport en natuureducatie. Denk aan kleine
  duurzame woningen met veel groen, een boerderijwinkel, oude
  ambachten, een pluktuin of een kleinschalige theetuin.

1c. Dieren hebben rechten in Lochem

LochemGroen! kijkt verder dan alleen de eigen soort. Er is geen ruimte voor
dierenleed in de gemeente Lochem. Elk dier moet naar zijn of haar aard
kunnen leven. Dus geen uitbuiting van dieren voor winst op Lochemse
gemeentegrond. We verbieden uitbreiding van de intensieve veehouderij en
zetten daarmee het belang van inwoners en dieren voorop. De gemeente
Lochem neemt regels op zodat alle dieren naar buiten kunnen en stimuleert
beweiding en aanplant van bomen en bouw van schuilstallen die
dienen als beschutting voor de dieren.

Actiepunten

 • Kuddedieren staan niet alleen in de wei. Beschutting voor weidedieren wordt gestimuleerd.
 • Jagen op gemeentegrond wordt verboden. Illegale jacht en stroperij wordt strenger aangepakt.
 • Alle oevers in de gemeente worden natuurlijk aangelegd.
 • In de gemeente Lochem moeten alle kinderboerderijen gaan voldoen aan het keurmerk ‘Diervriendelijke kinderboerderijen’.
 • Er komen bord(jes) bij het Hertenkamp in Lochem met uitleg om de herten geen brood te voeren, omdat dit schadelijk is voor de dieren en wat je eventueel wel kunt geven.
 • Er komen meer veilige en omheinde hondenontmoetingsplaatsen.
 • De gemeente start een bewustwordingscampagne over het negatieve milieueffect van anti- vlooien en tekenmiddelen bij huisdieren.
 • Voor nieuwe dierentuinen of parken waarin dieren worden gehouden, zoals Micromania, is geen ruimte in de gemeente Lochem.
 • De gemeente onderzoekt en brengt in kaart waar mogelijke bronnen zijn van ziekteverwekkers die van dier naar mens kunnen overspringen.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram