Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

ALV 27 Januari 2023

10 februari 2023

Op 27 januari was er een energierijke en goed bezette ALV in Gorssel. Hier vind je het verslag.

Locatie: SCC ‘t Trefpunt Molenweg 53-55 7213 XD Gorssel
Aanwezig: Volgens de presentielijst 20 mensen, waarvan één niet-lid.

Na een gezellige inloop van half acht tot acht uur heet Jonah Heidweiller allen welkom namens het bestuur en de werkgroep en geeft vervolgens een toelichting op de opzet van de avond.

 1. Jonah opent met de aanwezige bestuursleden Hanneke en Piet de vergadering.
  Jonah geeft toelichting op een oproep voor nieuwe bestuursleden. Volgens de statuten is de zittingsperiode 4 jaar, maar er is behoefte aan een extra lid. Verder is voor de continuïteit een overlap van de zittingsperiode tussen de bestuursleden beter en staat ook in de statuten van onze vereniging dat bestuursleden volgens een opgesteld rooster aftreden.
 2. Er zijn geen aanvulling op de agenda die bij de uitnodiging is verzonden agenda en toegelicht.
 3. De notulen van ALV 28 aug 2022 worden door de vergadering zonder verder commentaar
  vastgesteld.
 4. Het jaarverslag 2021-2022 wordt door de vergadering zonder verder commentaar vastgesteld.
 5. Het huishoudelijk reglement wordt na toelichting van aanvullingen (waaronder uitgaven boven
  100 euro beslist door twee bestuursleden) zonder verder commentaar vastgesteld.
 6. Het financieel jaarverslag, balans en staat van baten en lasten wordt door de penningmeester
  toegelicht.
  Op vraag van de inning van de contributie wordt uiteindelijk besloten dat dit wordt voortgezet door middel van een verzoek per mail.
  De aanwezige leden van de kascommissie Adriana Witteman en Paulien Melenhorst getuigen de getrouwheid van de genoemde stukken te hebben onderzocht en akkoord bevonden.
  De opgestelde schriftelijke rapportage wordt ondertekend aan het bestuur overlegd.
  De vergadering gaat akkoord met de stukken en toevoeging van het positief resultaat aan de reserve.
  Tevens wordt besloten om de kascommissie in dezelfde samenstelling voor 2023 voort te zetten.
 7. De begroting voor het verenigingsjaar 2023 wordt door Jonah toegelicht met de volgende aspecten om in de vergadering te overleggen:
  De bankrekening bij Triodos wordt voortgezet ondanks de voor de vereniging forse jaarlijkse kosten omdat er geen acceptabele alternatieven zijn. Wel wordt er 20 euro bespaard door geen
  pas te nemen.
  Op een vraag over de campagne kas en hoe die is bij andere partijen blijkt dat hier geen concreet inzicht van is, wel dat de landelijke partijen hogere bijdragen ontvangen en deze ook voor de lokale afdelingen kunnen inzetten. Het benodigde budget is vooral door advertenties hoog en voor hun gemakkelijker. Er wordt door een lid opgemerkt op dat een hogere bijdrage mede in verband met de opbouw van een campagne-kas gewenst is daarom voorgesteld te verhogen naar 20 euro. De
  werkgroep brengt in dat voor dure advertenties ook andere manieren zijn.
  Vergadering overlegd over de hoogte van de contributie vooral in relatie tot de te behalen kasreserve voor de verkiezingen. Na discussie en stemming over jaarlijkse contributie verhogen naar
  20 euro en handhaven van 15 euro wordt vastgesteld dat de contributie wordt verhoogd naar 20 euro.
  Op een vraag over de ledenontwikkeling wordt geantwoord dat hier moeilijk iets over te zeggen valt. Dit gezien de relatief korte periode vanuit de oprichting en verkiezingen, maar het is wel
  stabiel. Er wordt vastgesteld dat zoiets als een permanente campagne erg belangrijk is. Door de werkgroep wordt aangegeven dat zij hier ook veel plannen voor hebben.
  Tijdens acties een flyer gebruiken wordt ook als een goed middel voor ledenwerving gezien.
  Op een discussie over de wenselijkheid van extra gebruik van sociale media door betaalde diensten en de negatieve aspecten van social media zoals energie verbruik en beïnvloeding
  (algoritmes), maar wel publiciteitswinst wordt na stemming bij meerderheid besloten het gebruik zoals voorgesteld binnen de begroting te behouden.
  De vergadering stelt de begroting voor akkoord vast.
 8. De werkgroep geeft toelichting over de ontwikkeling en de activiteiten van het afgelopen jaar, en de jaarkalender met de nieuwsbrief. De enthousiaste mensen van de werkgroep hebben ons goed weten te profileren met mooie acties en er is altijd weer behoefte aan mensen om dit kracht bij te zetten. Incidentele bijdrage of aanvulling in de werkgroep is ook altijd welkom.
 9. De gemeenteraadsleden Tjitske en Calle geven toelichting hoe en wat ze met de steunfractieleden hebben meegemaakt in de periode vanaf de start.
 10. Uitgenodigde ‘groene spreker’ Hans Krens van De Warf in Laren geeft een boeiende presentatie over de ontwikkelingen op zijn terrein, het gebruik en de filosofie met daarbij enkele
  producten van de oogst.
 11. In sessie wordt door de werkgroep met leden aan de tuin-bordjes actie gewerkt en wordt er verder gepraat met Hans Krens
 12. Jonah sluit na de rondvraag de vergadering.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram